Poslání, cíle, okruh osob a zásady


Poslání služby

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb
 

Cíle služby

Cílem Chráněného bydlení je uživatel, který je soběstačný v oblasti bydlení tak, aby se stal co nejméně závislý na poskytované službě a naučil se využívat své schopnosti. Uživatel, který má možnost žít běžným způsobem života, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování v nejvyšší možné míře vzhledem k jeho schopnostem a dovednostem.
 

Dílčí cíle:

  • Uživatel, který v nejvyšší možné míře zvládá každodenní péči o sebe sama
  • Uživatel, který v nejvyšší možné míře zvládá péči o domácnost
  • Uživatel, který využívá veřejně dostupné služby, zapojuje se do života v běžném prostředí
  • Uživatel, který je zapojen do smysluplných činností během dne

 

Okruh osob

Do okruhu osob chráněné bydlení spadají:

  • dospělí lidé (od 18 do 64 let) s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
     

Za nepříznivou situaci uživatele pracovníci chráněného bydlení považují situaci, kdy uživatel má zájem se v oblasti bydlení  více osamostatnit, ale z důvodu zdravotního postižení jsou jeho schopnosti natolik sníženy, že nezvládá samostatné bydlení a potřebuje k bydlení a dalším činnostem souvisejícím se samostatným životem pravidelnou podporu dalších osob.   

 

Zásady poskytování služby

Naplňování základního poslání chráněného bydlení vychází z následujících principů:

1. Důstojné a rovnocenné jednání

Ke všem uživatelům služby v chráněném bydlení přistupujeme stejně, zachováváme  lidskou důstojnost.

2. Respektování potřeb, zájmů a názorů uživatele

Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, zájmy, základem plánování služby jsou individuální představy, přání a tužby uživatelů.

3. Směřování k samostatnosti

Základem spolupráce s uživatelem je individuální přístup, respektování jedinečnosti člověka a zachování co největší míry samostatnosti uživatele. Snahou všech pracovníků je podporovat co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů a poskytovat jim pouze takovou podporu, která je nezbytně nutná.

4. Zapojení uživatele do společnosti

Základem poskytované služby a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami a opatrovníky uživatelů. Chráněné bydlení nenahrazuje služby ve společnosti běžně dostupné.

5. Služba na úrovni 

Základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními. Základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích