Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout dospělým lidem se zdravotním znevýhodněním při bydlení takovou podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně.

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb
 

Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatelé a uživatelky bydleli v běžném prostředí samostatně nebo s přiměřenou podporou a mohli žít co nejvíce podle svých představ. Přiměřená podpora jim umožní mít maximální kontrolu nad svým životem.

Dílčí cíle:

  • Uživatel, si sám nebo s minimální podporou udrží bydlení v přirozeném prostředí a zvládá každodenní péči o sebe, svou domácnost, případně péči o své děti a jejich výchovu.
  • Uživatel, sám nebo s minimální podporou, využívá běžné dostupné služby (například obchody, pošta, banky, úřady, lékaři), má placenou práci a možnost smysluplně trávit volný čas.
  • Uživatel, sám či s minimální podporou navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a kontakty (například stýká se s rodinou, má známé, přátele, životní partnery, domluví se se sousedy a dalšími lidmi i mimo službu).
  • Uživatel, zná svá práva a umí je sám či s minimální podporou obhájit, ale zároveň si je vědom svých občanských povinností a uvědomuje si důsledky svého jednání.
     

Okruh osob

Cílovou skupinou služby jsou lidé ve věku od 18 let, kteří mají zdravotní postižení, duševní onemocnění nebo mentální postižení, chtějí samostatně bydlet a žít samostatnější život a potřebují k tomu podporu. Do služby mohou vstoupit jednotlivci i rodiny s dětmi.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a to nejdále v dojezdové vzdálenosti 20 km od sídla služby.

Za nepříznivou životní situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy uživatel v důsledku své zdravotního znevýhodnění má sníženou soběstačnost a samostatnost a nezvládá samostatné bydlení bez přiměřené podpory.

 

Zásady poskytování služby

Naplňování poslání Podpory samostatného bydlení vychází z následujících zásad:

1. Důstojné a rovnocenné jednání

Se všemi uživateli a uživatelkami jednáme s úctou, jako se sobě rovnými, zachováváme jejich lidskou důstojnost, bereme vážně jejich rozhodnutí žít život podle svých představ.

2. Individuální přístup

Při poskytování služby vycházíme z potřeb, přání, možností a schopností každého uživatele a uživatelky. Respektujeme jeho jedinečnost, zájmy a názory.

3. Respektování práv uživatele, včetně práva na svobodné rozhodnutí

Dbáme na dodržování lidských práv uživatelů a uživatelek, včetně práva na samostatné rozhodování s přiměřenou podporou, a práva nést za své činy odpovědnost a učit se ze svých chyb.

4. Směřování k samostatnosti

Snahou všech pracovníků je podporovat co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů a uživatelek a poskytovat jim pouze takovou podporu, která je nezbytně nutná.

5. Zapojení do společnosti

Základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami a opatrovníky. Nenahrazujeme služby ve společnosti běžně dostupné.

6. Důvěra a diskrétnost

Důvěřujeme v možnosti dalšího rozvoje každého uživatele nebo uživatelky tak, aby se cítili důležití a oceňovaní. Zachováváme důvěrnost informací, které se o uživatelích dozvíme.

7. Odbornost

Odpovídáme za odbornou práci, řídíme se etickým kodexem, průběžně se vzděláváme.  Vybíráme takové metody, které jsou pro každého uživatele nejvhodnější. Spolupracujeme s odborníky i s lidmi, kteří mohou poskytnout uživateli přirozenou podporu v běžném prostředí.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích