Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout dospělým lidem se zdravotním znevýhodněním při bydlení takovou podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně.

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb
 

Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatelé a uživatelky bydleli v běžném prostředí samostatně nebo s přiměřenou podporou a mohli žít co nejvíce podle svých představ. Přiměřená podpora jim umožní mít maximální kontrolu nad svým životem.

Dílčí cíle:

  • Uživatel, si sám nebo s minimální podporou udrží bydlení v přirozeném prostředí a zvládá každodenní péči o sebe, svou domácnost, případně péči o své děti a jejich výchovu.
  • Uživatel, sám nebo s minimální podporou, využívá běžné dostupné služby (například obchody, pošta, banky, úřady, lékaři), má placenou práci a možnost smysluplně trávit volný čas.
  • Uživatel, sám či s minimální podporou navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a kontakty (například stýká se s rodinou, má známé, přátele, životní partnery, domluví se se sousedy a dalšími lidmi i mimo službu).
  • Uživatel, zná svá práva a umí je sám či s minimální podporou obhájit, ale zároveň si je vědom svých občanských povinností a uvědomuje si důsledky svého jednání.
     

Okruh osob

Cílovou skupinou služby jsou lidé ve věku od 18 do 64 let, kteří mají zdravotní postižení, duševní onemocnění nebo mentální postižení, chtějí samostatně bydlet a žít samostatnější život a potřebují k tomu podporu. Do služby mohou vstoupit jednotlivci i rodiny s dětmi.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a to nejdále v dojezdové vzdálenosti 10 km od sídla služby.

Za nepříznivou životní situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy uživatel v důsledku své zdravotního znevýhodnění má sníženou soběstačnost a samostatnost a nezvládá samostatné bydlení bez přiměřené podpory.

 

Zásady poskytování služby

Naplňování poslání Podpory samostatného bydlení vychází z následujících zásad:

1. Důstojné a rovnocenné jednání

Se všemi uživateli a uživatelkami jednáme s úctou, jako se sobě rovnými, zachováváme jejich lidskou důstojnost, bereme vážně jejich rozhodnutí žít život podle svých představ.

2. Individuální přístup

Při poskytování služby vycházíme z potřeb, přání, možností a schopností každého uživatele a uživatelky. Respektujeme jeho jedinečnost, zájmy a názory.

3. Respektování práv uživatele, včetně práva na svobodné rozhodnutí

Dbáme na dodržování lidských práv uživatelů a uživatelek, včetně práva na samostatné rozhodování s přiměřenou podporou, a práva nést za své činy odpovědnost a učit se ze svých chyb.

4. Směřování k samostatnosti

Snahou všech pracovníků je podporovat co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů a uživatelek a poskytovat jim pouze takovou podporu, která je nezbytně nutná.

5. Zapojení do společnosti

Základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami a opatrovníky. Nenahrazujeme služby ve společnosti běžně dostupné.

6. Důvěra a diskrétnost

Důvěřujeme v možnosti dalšího rozvoje každého uživatele nebo uživatelky tak, aby se cítili důležití a oceňovaní. Zachováváme důvěrnost informací, které se o uživatelích dozvíme.

7. Odbornost

Odpovídáme za odbornou práci, řídíme se etickým kodexem, průběžně se vzděláváme.  Vybíráme takové metody, které jsou pro každého uživatele nejvhodnější. Spolupracujeme s odborníky i s lidmi, kteří mohou poskytnout uživateli přirozenou podporu v běžném prostředí.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích