Poslání, cíle, okruh osob a zásady

 

Poslání služby

Posláním sociální rehabilitace v Diakonii ČCE v Litoměřicích je podporovat lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a zapojili se do běžného života ve společnosti podle svých možností a schopností.

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb

Cíle služby

Cílem služby sociální rehabilitace je podpořit uživatele tak, aby zvládl samostatně nebo s přiměřenou podporou naplňovat své individuální potřeby a cíle. Rozvojem schopností a dovedností v maximální možné míře zvýšil svoji samostatnost a soběstačnost, mohl se zapojit do běžného života v komunitě, dokázal uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy. 

Dílčí cíle:

  • Uživatel je samostatný nebo s malou podporou zvládne péči o vlastní osobu (hygiena, úprava zevnějšku a péče o oděvy, plánování denního režimu, zabezpečení stravy), v případě potřeby zvládne pečovat o blízké osoby.
  • Uživatel zvládá samostatně nebo s přiměřenou podporou samostatné bydlení a péči o domácnost (nakupování, hospodaření s penězi, vedení vlastního rozpočtu, ovládat běžné domácí spotřebiče, udržovat pořádek).
  • Uživatel zvládne samostatně nebo jen s malou podporou se pohybovat po místě kde žije, zvládá samostatně cestovat a využívat veřejné dopravní prostředky, navštěvuje běžně dostupné služby, dokáže využívat svůj volný čas, plánovat ho, účastní se kulturních, sportovních a společenských událostí.
  • Uživatel umí samostatně nebo s malou podporou jednat na úřadech, vyřídit si osobní záležitosti a zvládá jednoduché úřední úkony (podpis, vyplňování formulářů, jednání s úředníky, orientace na úřadech), uživatel zná svá práva a umí je uplatňovat.
  • Uživatel si umí najít a udržet vhodné zaměstnání (vyhledávání zaměstnání, komunikace se zaměstnavatelem, má pracovní návyky a zná pracovní práva a povinnosti).
  • Uživatel je samostatný v komunikaci (dorozumí se, používá běžné komunikační prostředky) orientuje se v čase, osobách, místě, v obvyklých situacích a dokáže v nich přiměřeně reagovat, dokáže reagovat v krizových situacích, umí si samostatně vyhledat potřebné informace.

Cílová skupina

  • Služba sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním, tělesným, mentálním (lehký a středně těžký stupeň), kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
  • Nepříznivou sociální situací ve službě sociální rehabilitace pracovníci rozumí situaci, kdy se uživatel chce více osamostatnit, ale v důsledku svého postižení nemá dostatek schopností nebo z důvodu zdravotního postižení ztratil soběstačnost a chce tuto situaci změnit.
  • Služba je určena pro osoby ve věku od 18 do 64 let.

Zásady poskytování služby

1. Respektování lidských práv, důstojnosti, potřeb, zájmů a názorů uživatele

Ke všem uživatelům služby přistupujeme stejně bez rozdílu barvy pleti, pohlaví, náboženského vyznání, politické příslušnosti, způsobu života apod. Se všemi uživateli jednáme s úctou jako se sobě rovnými, zachováváme jejich lidskou důstojnost a dbáme na dodržování lidských práv a svobod.

2. Individuální přístup k uživateli

Službu uzpůsobujeme potřebám, možnostem a schopnostem každého uživatele, např. komunikace pomocí obrázků, pomalejší tempo řeči, množství informací, délka a frekvence schůzek.

3. Podpora aktivity a samostatnosti uživatele

Podporujeme uživatele k aktivnímu řešení své nepříznivé sociální situace a k dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti. Uživateli poskytujeme takovou podporu, která je nezbytně nutná.

4. Profesionální a týmová práce

Pracovníci služby splňují odbornost k výkonu své profese a neustále se vzdělávají, prohlubují si své znalosti. Při poskytování služby v zájmu uživatele spolupracují také s rodinou, opatrovníkem uživatele, úřady a dalšími návaznými službami. Dodržujeme Listinu základních práv a svobod, řídíme se Etickým kodexem sociálního pracovníka, potřebami a názory uživatele.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích