Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli po absolvování individuálního tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

Cíle služby
 

Cílem Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností jejich pracovního uplatnění. Jde především o to, aby po absolvování individuálního tréninku Sociálně terapeutických dílen byl klient schopen uplatnit se na chráněném nebo otevřeném trhu práce s potřebou malé nebo žádné podpory.

Dílčí cíle:

  • Klient sám nebo s minimální podporou je ve službě soběstačný a dokáže dodržovat domluvená pravidla
  • Klient sám nebo s minimální podporou dokáže soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností a dovedností a zvládne vybranou pracovní činnost
  • Klient sám nebo s minimální podporou dokáže po ukončení služby uplatnit získané sociální a pracovní dovednosti při hledání svého místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce

Okruh osob

Cílovou skupinou služby jsou lidé ve věku od 16 do 64 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a se zdravotním postižením.

Za nepříznivou životní situaci považujeme takovou situaci, kdy zájemce o službu má v důsledku svého postižení ztíženou schopnost pracovat, ale má takové předpoklady, schopnosti a dovednosti, jež jsou nutné pro účast na aktivitách probíhajících v Sociálně terapeutických dílnách.

 

Zásady poskytování služby

Naplňování základního poslání Sociálně terapeutických dílen vychází z následujících principů:

1. Důstojné a rovnocenné jednání

Ke všem uživatelům služby přistupujeme s respektem jako k plnohodnotným bytostem se zachováním jejich lidské důstojnosti.

2. Individuální přístup

Službu poskytujeme  na základě individuálního přístupu. Ke každému je přistupováno jako k jedinečné lidské bytosti.

3. Respektování práv uživatele, dobrovolnost

Pracovníci služby dbají na dodržování lidských práv uživatelů. Na uživatele, který patří do cílové skupiny, není kladen žádný nátlak směřující k tomu, aby do služby vstoupil. Je respektováno jeho dobrovolné rozhodnutí.

4. Podpora předpokladů uživatele

Uživatelé jsou podporováni na základě jejich vloh a možností. Vlohy a možnosti jsou zjišťovány prostřednictvím mapování základních potřeb při zpracovávání jejich individuálního plánu.

5. Směřování k samostatnosti

Základem  spolupráce s uživatelem je individuální přístup a zachování co největší míry samostatnosti.

6. Zapojení uživatele do společnosti

Služba Sociálně terapeutické dílny nenahrazuje služby ve společnosti běžně dostupné.

7. Odbornost

Základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích