Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli po absolvování individuálního tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

Při naplňování našeho poslání se opíráme o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb

Cíle služby

Cílem Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností jejich pracovního uplatnění. Jde především o to, aby po absolvování individuálního tréninku Sociálně terapeutických dílen byl klient schopen uplatnit se na chráněném nebo otevřeném trhu práce s potřebou malé nebo žádné podpory.

Dílčí cíle:

  • Klient sám nebo s minimální podporou je ve službě soběstačný a dokáže dodržovat domluvená pravidla

  • Klient sám nebo s minimální podporou dokáže soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností a dovedností a zvládne vybranou pracovní činnost

  • Klient sám nebo s minimální podporou dokáže po ukončení služby uplatnit získané sociální a pracovní dovednosti při hledání svého místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce

Okruh osob

Cílovou skupinou služby jsou lidé ve věku od 16 do 64 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a se zdravotním postižením.

Za nepříznivou životní situaci považujeme takovou situaci, kdy zájemce o službu má v důsledku svého postižení ztíženou schopnost pracovat, ale má takové předpoklady, schopnosti a dovednosti, jež jsou nutné pro účast na aktivitách probíhajících v Sociálně terapeutických dílnách.

 

Zásady poskytování služby

Naplňování základního poslání Sociálně terapeutických dílen vychází z následujících principů:

1. Důstojné a rovnocenné jednání, respektování práv

Ke všem klientům služby přistupujeme s respektem při zachování jejich lidské důstojnosti. Respektujeme jejich rozhodnutí.

 

2. Individuální přístup a podpora předpokladů klienta

Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu. Podporujeme klienty na základě jejich vloh a možností.

 

3. Směřování k samostatnosti

Snažíme se o zachování a získání co největší míry samostatnosti.

 

4. Zapojení klienta do společnosti

Nenahrazujeme služby ve společnosti běžně dostupné.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích